Algemene garantievoorwaarden Autoservice Miro

 1. De garantie wordt door Autoservice Miro verleend door middel van drie mogelijke pakketten:
  1. Garantiepakket Basis: voor een periode van 3 maanden of een maximum van 5.000 km na afgifte;
  2. Garantiepakket Deluxe: voor een periode van 6 maanden of een maximum van 10.000 km na afgifte;
  3. Garantiepakket Premium: voor een periode van 12 maanden of een maximum van 20.000 km na afgifte.
 2. De garantie geld voor de koper zelf en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. De koper die heeft gekocht voor doeleinden binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit komt geen beroep toe op 7:17 en verder BW (conformiteit)
 3. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van Autoservice Miro.
 4. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door Autoservice Miro verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.
 5. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik of reparaties die niet bij Autoservice Miro of in diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.
 6. Niet onder de garantie vallen defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen en brandstof, etc.)
 7. De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot Autoservice Miro te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de koper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. De kosten van elders uitgevoerde reparatie worden vergoed tegen het bij Autoservice Miro geldende prijspeil.
 8. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en producten ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.
 9. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, radio en ruiten, alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.

 

 

Neem direct contact op

Adres

Nobelstraat 12, 1704 RM Heerhugowaard