Algemene voorwaarden Autoservice Miro

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing per 1 januari 2020. Deze gelden voor overeenkomsten over koop en over reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen of accessoires tussen Autoservice Miro en kopers/opdrachtgevers die handelen voor doeleinden die binnen hun bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de auto: een personenauto, of bestelauto;
 • de in te kopen auto: de auto die als deel van de overeenkomst door de consument aan Autoservice Miro wordt verkocht, ook wel inruilauto genoemd;
 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een auto, onderdelen of accessoires;
 • de opdracht: de met Autoservice Miro gesloten overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden en vrijwillige of wettelijke keuringen;
 • de opdrachtgever: degene die, voor doeleinden binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, de reparateur die de opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
 • schriftelijk: in geschrift of elektronisch.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Afwijkingen zijn uitsluitend geldig wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd en beide partijen akkoord zijn. Met afwijkingen worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene voorwaarden bedoeld en ook het annuleren van een gesloten (koop)overeenkomst.
 2. Autoservice Miro heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 3. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Autoservice Miro, ongeacht een (eventuele) eerdere verwijzing van Autoservice Miro naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden.
 4. Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomst/opdracht

 1. Alle aanbiedingen die Autoservice Miro, onder andere over prijzen, reparatieduur, modellen en uitvoeringen doet, zijn vrijblijvend. Het maakt niet uit wie ze doet, of hoe of waar deze worden gedaan. Elk aanbod wordt gedaan op basis van de prijzen en specificaties die op dat moment gelden. Omschrijvingen (zoals afbeeldingen en tekeningen) zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn voor Autoservice Miro niet bindend. Kleine afwijkingen mogen en bij een tussentijdse modelwijziging mag Autoservice Miro, zonder dat de koper dat weet, de technisch noodzakelijke wijzigingen aanbrengen in door hem verkochte auto’s, in hun uitrusting en/of hun onderdelen en accessoires.
 2. Heeft een ondergeschikte van Autoservice Miro geen voldoende bevoegdheid, dan zijn door hem of haar gedane mondelinge toezeggingen alleen bindend nadat zij schriftelijk zijn bevestigd door Autoservice Miro.
 3. Overeenkomsten/opdrachten komen tot stand op het moment dat een order door Autoservice Miro schriftelijk is geaccepteerd, of anders wanneer Autoservice Miro met de uitvoering van de overeenkomst/opdracht is begonnen.
 4. Als Autoservice Miro de overeenkomst of opdracht niet schriftelijk heeft vastgelegd, geldt de schriftelijke bevestiging hiervan, of de afleverbon, of factuur als bewijs. Autoservice Miro kan tegenbewijs leveren van het bestaan, of van de inhoud van de overeenkomst of opdracht.
 5. Alle overeenkomsten of opdrachten en de wijzigingen hierin worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de directie. Deelt de directie van Autoservice Miro niet binnen twee werkdagen na bevestiging van de (gewijzigde) overeenkomst of opdracht mee dat de (wijziging van de) order niet wordt geaccepteerd, dan wordt deze order geacht te zijn gesloten.

Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (en andere heffingen door de overheid) en exclusief de kosten van transport en verzekering. Er kan schriftelijk iets anders zijn afgesproken.
 2. Nadat de overeenkomst of opdracht is afgesproken, kan er iets veranderen, waardoor Autoservice Miro de prijs zal verhogen. Dit gaat om omstandigheden als gewijzigde heffingen door de overheid (denk aan belastingen, invoerrechten of accijns), of om valutakoerswijzigingen. Het kan ook gaan om verhoogde fabrieksprijzen/importeursprijzen of om gestegen kosten vanwege arbeidslonen, sociale lasten of andere arbeidsvoorwaarden.
 3. Een prijswijziging is geen grond voor het ontbinden van een overeenkomst of opdracht.
 4. De aangeduide prijzen gaan uit van het leveren op de vestigingsplaats van Autoservice Miro. Wanneer Autoservice Miro verzoekt om ergens anders af te leveren, dan zijn de meerkosten hiervan voor zijn rekening.

Artikel 5 – Aflevering van het gekochte of gerepareerde

 1. De gekochte auto, onderdeel of accessoire of de gerepareerde auto, onderdeel of accessoire wordt geleverd op de vestigingsplaats van Autoservice Miro. Er kan schriftelijk iets anders zijn afgesproken.
 2. Wordt afgesproken dat een product wordt verzonden, dan gebeurt het verzenden voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.
 3. Koper moet de gekochte auto, onderdeel of accessoire binnen acht dagen ophalen nadat hij het bericht heeft ontvangen dat dit afgehaald kan worden.
 4. Opdrachtgever moet de gerepareerde auto, onderdeel of accessoire binnen drie dagen ophalen nadat hij het bericht heeft ontvangen dat dit afgehaald kan worden.
 5. Is de termijn uit lid 3 en 4 verstreken zonder dat de zaak is afgehaald, dan komt deze zaak vanaf dat moment voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. Ook kan Autoservice Miro een vergoeding voor stallingskosten in rekening brengen. Hiervoor zal Autoservice Miro een redelijke vergoeding rekenen. Ook kunnen andere gemaakte kosten, zoals vervoerskosten, in rekening worden gebracht.
 6. Indien uit de (koop)overeenkomst niet uitdrukkelijk anders blijkt, gaat het risico van de gekochte auto, onderdeel of accessoire op de koper over op het moment waarop de het gekochte auto, Autoservice Miro verlaat.
 7. Wanneer Autoservice Miro een auto, onderdeel of accessoire onder zijn beheer krijgt, omdat deze bijvoorbeeld voor een reparatie is aangeboden, dan blijft deze auto, onderdeel of accessoire voor rekening en risico van koper/opdrachtgever. Dit geldt niet, wanneer deze auto, onderdeel of accessoire beschadigd raakt, of verloren gaat terwijl er sprake is van opzet of grove onachtzaamheid van Autoservice Miro.

Artikel 6 – Leveringstijd  overeenkomst/opdracht

 1. De datum van levering is aangeduid in de overeenkomst of opdracht. Vervroegde aflevering door Autoservice Miro is altijd toegestaan. Partijen kunnen afspreken dat er later zal worden geleverd.
 2. Als er geen datum van levering is overeengekomen, zal Autoservice Miro de koper/opdrachtgever tijdig schriftelijk melden wanneer de auto, onderdeel of accessoire klaar zal staan om afgehaald te worden bij Autoservice Miro. Is er een andere plaats afgesproken, dan meldt Autoservice Miro wanneer op de overeengekomen plaats zal worden afgeleverd.
 3. Leveringstijden zijn altijd vermoedelijk. Niet-tijdige levering door Autoservice Miro is geen reden voor de koper/opdrachtgever om de overeenkomst of opdracht te ontbinden. Een uitzondering geldt voor de situatie dat er op de overeenkomst of op de opdracht concreet een leveringstermijn is afgesproken, terwijl deze termijn met meer dan 60% is overschreven. Na deze overschrijding moet Autoservice Miro nog wel eerst schriftelijk door de koper/opdrachtgever in gebreke worden gesteld. Zijn er vervolgens 30 dagen verstreken nadat de schriftelijke ingebrekestelling Autoservice Miro heeft bereikt, is de Autoservice Miro in verzuim en is er een ontbinding aan de orde.

Artikel 7 – Annulering (koop)overeenkomst

 1. Bij een overschrijding van de levertijd kan de koper de overeenkomst annuleren, ook als Autoservice Miro niet in verzuim is.
 2. Het annuleren van de gekochte auto, onderdeel of accessoire moet schriftelijk gebeuren.
 3. De koper moet de schade vanwege het annuleren vergoeden als de levertijd met een periode tot en met vier weken wordt overschreden. Deze schade is vastgesteld op 10% van de totale koopprijs van de auto, onderdeel of accessoire. Dit tenzij bij het sluiten van de overeenkomst iets anders is afgesproken.
 4. De schade moet binnen vijf werkdagen na het annuleren worden betaald. Als de koper na vijf werkdagen niet heeft betaald, mag Autoservice Miro schriftelijk melden dat de koper alsnog moet nakomen. De koper kan dan geen beroep meer doen op annuleren.
 5. Bij overschrijding van de levertijd met een periode van meer dan vier weken kan de koper schriftelijk annuleren zonder aan Autoservice Miro een vergoeding voor schade verschuldigd te zijn.

 

Artikel 8 – Door Autoservice Miro vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na het uitvoeren van de opdracht eigendom van Autoservice Miro zonder dat de opdrachtgever een vergoeding hiervoor krijgt.

Artikel 9 – Betaling

 1. Betalen moet contant of door middel van een bijschrijving op de bankrekening van Autoservice Miro gebeuren. De prijs die was afgesproken moet helemaal betaald worden, dus inclusief de bijkomende kosten. De koper/opdrachtgever mag niet verrekenen of zijn betaling opschorten.
 2. Betalen moet gebeuren op het moment van het afleveren van de auto, onderdeel of accessoire, of bij het opleveren van de werkzaamheden.
 3. Er kan schriftelijk worden afgesproken dat er niet direct betaald hoeft te worden.
 4. Bij opdrachten en ook bij het kopen van een gebruikte auto, onderdeel of accessoire op rekening moet op zijn laatst veertien dagen na de factuurdatum zijn betaald, zonder het bedrag te korten en zonder een beroep op verrekening of opschorting, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Bij het kopen van een gebruikte auto, onderdeel of accessoire op rekening moet de betaling direct na de factuurdatum zijn ontvangen zonder korten, verrekenen of opschorten, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Autoservice Miro mag bij een koopovereenkomst vragen om een vooruitbetaling, aanbetaling of een andere vorm van zekerheidstellen. Autoservice Miro mag bij reparaties die duurder zijn dan €500,- om een vooruitbetaling van de opdrachtgever vragen. Koper/opdrachtgever moet op eerste verzoek aan deze vooruitbetaling voldoen. De factuur die gaat over de vooruitbetaling moet betaald zijn voordat het gekochte/gerepareerde zal zijn geleverd.
 7. Als koper/opdrachtgever de overeenkomen prijs niet, niet helemaal of niet op tijd heeft betaald, hoeft Autoservice Miro hem niet in gebreke te stellen. Autoservice Miro mag vanaf de dag dat had moeten zijn betaald de wettelijke rente berekenen en dit mag worden verhoogd met het bedrag van 3% van het niet betaalde bedrag.
 8. Als Autoservice Miro een derde moet inschakelen om zijn vordering op koper/opdrachtgever te kunnen incasseren, komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten hiervan voor rekening van koper/opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden op 15% van het niet betaalde bedrag gesteld, met een minimum van €114,-. Als de daadwerkelijk gemaakte kosten met betrekking tot een procedure hoger zijn dan een eventuele proceskostenvergoeding, dient koper/opdrachtgever de daadwerkelijke kosten te voldoen. Daarnaast kan Autoservice Miro schadevergoeding vorderen.
 9. Bezwaren tegen de aan koper/opdrachtgever verzonden facturen moeten binnen vijf werkdagen na de vervaldatum bij aangetekend schrijven ter kennis van Autoservice Miro worden gebracht. Indien niet binnen deze termijn bezwaar is gemaakt tegen een factuur, wordt koper/opdrachtgever geacht met de verzonden factuur in te stemmen.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en pandrecht bij koopovereenkomst/retentierecht van Autoservice Miro

 1. De aan de koper geleverde auto’s, onderdelen of accessoires blijven eigendom van Autoservice Miro tot de koper alles heeft betaald, wat hij op grond van deze (koop) overeenkomsten als koopprijs moest betalen. Geeft de koper/opdrachtgever in het kader van deze (koop) overeenkomst ook een opdracht om werkzaamheden aan de gekochte zaken te doen, geldt het eigendomsvoorbehoud ook tot het moment dat dit werk volledig is betaald aan Autoservice Miro.
 2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook voor vorderingen die Autoservice Miro op de koper/opdrachtgever heeft (of nog zal verkrijgen), omdat koper/opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen jegens Autoservice Miro niet is nagekomen, zoals betaling van boetes, rente en kosten.
 3. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper is overgegaan, mag hij deze zaken niet verpanden, in eigendom overdragen en ook mag hij niet een derde een andere recht op de gekochte zaak geven. Koper meldt aan de Autoservice Miro iedere gebeurtenis die Autoservice Miro in zijn belang als eigenaar van die zaken schaadt, of kan schaden.
 4. Totdat de koper het eigendom van de auto heeft gekregen, is hij als houder en berijder van de auto aansprakelijk. Hij moet de onderhoudskosten betalen. Koper moet het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Koper moet de auto ‘WA + casco’ verzekeren en verzekerd houden. Koper geeft Autoservice Miro een onherroepelijke volmacht om de door koper aan Autoservice Miro (middels een nog overeen te komen akte van cessie) te cederen uitkeringen op basis van het verzekerde cascorisico namens koper te mogen ontvangen. Koper mag de zaak alleen gebruiken ten behoeve van zijn normale bedrijfsuitoefening.
 5. Autoservice Miro geeft geen vrijwaring aan koper voor de aansprakelijkheid die koper heeft omdat hij houder is en berijder is van de auto.
 6. Koper geeft wel een vrijwaring aan Autoservice Miro voor aanspraken die derde tegen Autoservice Miro in kunnen roepen vanwege het eigendomsvoorbehoud op een zaak.
 7. Als koper met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet, of als Autoservice Miro goede grond heeft om aan te nemen dat hij dit zal gaan doen dan mag Autoservice Miro de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaak terugnemen. Hierna zal koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde van deze zaak. De creditering zal nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke koopprijs van de auto, onderdeel of accessoire. De kosten van het terugnemen worden van het te crediteren bedrag afgetrokken. Is er een vordering vanwege het tekort schieten bij het nakomen van een contractuele verplichting, dan wordt ook deze van het te crediteren bedrag afgetrokken.
 8. Autoservice Miro kan het retentierecht uitoefenen op alle zaken die Autoservice Miro voor of namens koper/opdrachtgever onder zich heeft. Het retentierecht wordt uitgeoefende wanneer de door Autoservice Miro geleverde, gekochte of gerepareerde zaken niet (volledig) zijn betaald en dit wanprestatie is. Wanprestatie is het toerekenbaar niet nakomen van een contractuele plicht. Het retentierecht kan ook worden uitgeoefend vanwege eerder door Autoservice Miro aan dezelfde zaak verrichte werkzaamheden. Naast het niet (volledig) betalen van de koopprijs van een zaak of dienst is het niet betalen voor de schade, rente en kosten die koper/opdrachtgever aan Autoservice Miro verschuldigd is (of zal worden) op basis van een (koop)overeenkomst, opdracht of deze algemene voorwaarden ook een reden om retentierechten uit te oefenen.
 9. Door zaken in zijn macht te brengen (of te doen brengen), vestigt koper/opdrachtgever op deze zaken een vuistpandrecht voor alles wat hij aan Autoservice Miro zal moeten gaan betalen, uit welke hoofde dan ook. Het gaan in ieder geval om vorderingen die bestaan tot het moment dat een overeenkomst of opdracht helemaal zal zijn afgewikkeld. Autoservice Miro mag als pandhouder een vuistpand omzetten in een bezitloos pandrecht. Dat wordt met deze algemene voorwaarden afgesproken. De overeenkomst zal in dat geval -samen met een exemplaar van deze algemene voorwaarden- als onderhandse akte worden geregistreerd.
 10. In het geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt koper zich nu reeds voor alsnog een bezitloos pandrecht voor te behouden en op ons eerst verzoek te vestigen op de vordering die koper op deze derde heeft.

Artikel 11 – Ontbinding overeenkomst/opdracht

 1. Koper/opdrachtgever moet zijn verplichtingen uit de overeenkomst of opdracht nakomen. Doet hij dat niet, dan stelt Autoservice Miro hem schriftelijk in de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze ingebrekestelling alsnog zijn verplichtingen na te komen. Is de termijn uit deze ingebrekestelling voorbij, dan is de overeenkomst of opdracht automatisch ontbonden, zonder dat er hiervoor naar een rechter hoeft te worden gegaan. Er is een uitzondering: Autoservice Miro kan er -na het verstrijken van de termijn- voor kiezen om schriftelijk van de koper/opdrachtgever te eisen dat hij toch nog nakomt. Het gene beschreven in artikel 9 lid 7 blijft (ondanks artikel 11 lid 1) gelden. Er is dus geen ingebrekestelling als koper/opdrachtgever overeengekomen prijs niet, niet helemaal of niet op tijd heeft betaald.
 2. Is de overeenkomst of opdracht ontbonden, kan Autoservice Miro -zonder het sturen van een nieuwe ingebrekestelling aan koper/opdrachtgever en zonder dat tussenkomst van een rechter nodig is- vorderen dat koper/opdrachtgever per direct een boete betaalt. De hoogte hiervan is 15% van de overeen gekomen geldsom. Ook kan gevorderd worden dat een schadevergoeding en de kosten om een vordering op de koper/opdrachtgever te kunnen verhalen (inclusief de kosten in artikel 9 lid 10) zullen worden betaald.
 3. Als Autoservice Miro het nakomen van de overeenkomst of van de opdracht eist (zie lid 1), kan er per dag een boete gevorderd worden. Het startpunt is wanneer de termijn van veertien dagen voorbij is. Per dag die vervolgens voorbij gaat, kan direct een boete gevraagd worden. De hoogte hiervan is drie promille (duizendste) van de voor het product of dienst overeengekomen geldsom. Ook kan Autoservice Miro eisen dat koper/opdrachtgever een schadevergoeding en verhaalkosten betaald (o.a. die uit artikel 9 lid 8).
 4. Komt koper/opdrachtgever te overlijden, of vraagt hij om zijn surseance van betaling of zijn faillissement of is zijn surseance of faillissement uitgesproken of als koper/opdrachtgever zijn bedrijf staakt en/of als beslag op het vermogen van koper/opdrachtgever wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven, of als koper/opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest over zijn vermogen of een gedeelte daarvan, geldt het volgende dat los staat van artikel 11. Autoservice Miro kan de overeenkomst of opdracht helemaal of deels per direct ontbinden of opschorten. Dit kan zonder ingebrekestelling, zonder een rechter en zonder dat Autoservice Miro zijn andere rechten verliest. In deze gevallen is ook iedere vordering van Autoservice Miro op koper/opdrachtgever per direct en helemaal op te eisen. Dit zonder dat Autoservice Miro een schadevergoeding moet betalen en zonder dat hij welke garantie dan ook moet blijven nakomen.
 5. Weet koper/opdrachtgever van een feit of een omstandigheid waardoor hij redelijkerwijs bang zou moeten zijn dat hij zijn contractuele verplichtingen niet na zal (kunnen) komen, moet hij dit direct aan Autoservice Miro melden.

 

Artikel 12 – Overmacht

 1. Wordt het uitvoeren van een overeenkomst of opdracht voor Autoservice Miro wegens overmacht moeilijk of onmogelijk, mag hij deze overeenkomst of opdracht (voor zover deze nog niet is uitgevoerd) schriftelijk ontbinden. Autoservice Miro omschrijft de omstandigheden die het uitvoeren van deze afspraken verhinderen of onmogelijk maken.
 2. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt bijvoorbeeld verstaan:
  1. Oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage;
  2. Brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen;
  3. Storing in de energievoorziening, fabrieks- of bedrijfsstoring van welke aard dan ook;
  4. Boycot, bedrijfsbezetting, blokkade voor zover uitgevoerd door anderen dan bij Autoservice Miro in dienst zijnde werknemers;
  5. Transportbelemmeringen, vorstverlet, in- en uitvoerverboden;
  6. Niet toerekenbare tekortkoming(en) van derden die door Autoservice Miro zijn ingeschakeld;
  7. Belemmeringen veroorzaakt door maatregelen vanuit de overheid;
  8. Epidemieën;
  9. Diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit magazijn, werkplaats of ander bedrijfsterrein van Autoservice Miro, of tijdens transport;
  10. Elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van Autoservice Miro wordt belemmerd, of ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Autoservice Miro kan worden verlangd.
 3. Het in dit lid bepaalde geldt ook wanneer dit soort omstandigheden zijn leveranciers of andere door Autoservice Miro ingeschakelde derden treffen.
 4. Als zich aan de kant van Autoservice Miro een overmachtssituatie voordoet, stelt hij de koper/opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte. Via een schriftelijke mededeling waarin staat of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.
 5. Gaat het alsnog leveren van het product of dienst vanwege overmacht langer duren dan de afgesproken leveringstermijn plus drie maanden, mag de overeenkomst of opdracht schriftelijk ontbonden worden. Dat dit aan de orde is, zal duidelijk worden nadat koper/opdrachtgever een mededeling zoals bedoeld in lid 3 heeft ontvangen. Vervolgens start er een periode van een week, waarbinnen de ene partij aan de andere partij schriftelijk zou kunnen gaan melden dat er wordt ontbonden. Er hoeft geen schadevergoeding te worden betaald. Dat wat in artikel 6 lid 3 van deze voorwaarden staat, blijft gelden, ook als lid 4 aan de orde is.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Koper/opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op het vergoeden van de schaden, die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Autoservice Miro in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst of opdracht. (Een toerekenbare tekortkoming wordt ook wel een wanprestatie genoemd). Gevolgschade of indirecte schade van de koper/opdrachtgever wordt niet vergoed. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, dat er geen genot van een zaak of dat er geen winst is geweest. Dat er verlies is geleden. Dat er kosten voor vervangend vervoer of huur- en leasekosten zijn gemaakt. Dat goederen van derden of dat derden zelf schade hebben opgelopen. Dat er sprake is van ladingschade, persoonlijke of immateriële schade.
 2. Als Autoservice Miro vanwege lid 1 schade zal moeten gaan vergoeden, dan geldt dat er nooit een bedrag voor vergoeding in aanmerking zal komen dat hoger is dan het maximaal verzekerde bedrag, of het redelijkerwijs te verzekeren bedrag.
 3. Iedere andere vordering van schadevergoeding, op welke basis dan ook, is uitgesloten.
 4. Koper/opdrachtgever vrijwaart Autoservice Miro tegen alle aanspraken van derden, tenzij Autoservice Miro volgens dit artikel aansprakelijk is.

Artikel 14 – Garantie en recall

 1. Op gekochte auto’s en op nieuwe onderdelen of accessoires geldt alleen de door de fabrikant of importeur hierop afgegeven fabrieksgarantie, zoals beschreven in haar garantieformulieren. Indien Autoservice Miro van een derde (lees: fabrikant/importeur) een product heeft gekocht, geldt dat de door deze derde aan Autoservice Miro verstrekte garantie leidend zal zijn. Deze fabrieksgarantie bevat bepaalde uitsluitingen. Autoservice Miro hoeft richting de koper nooit iets extra’s te doen, dat boven op de garantie van deze derde zou komen. Als er een auto-onderdeel binnen de fabrieksgarantieperiode wordt vervangen heeft dit geen wijziging van de oorspronkelijke garantietermijn tot gevolg en zal de originele garantietermijn worden voortgezet.
 2. Indien Autoservice Miro werkzaamheden heeft uitbesteed aan derden is Autoservice Miro niet de garantienemer en hoeft ook dan nooit iets extra’s te doen, dat boven op de garantie van deze derde komt. De door de derde verstrekte garantie op het werk zal leidend zijn.
 3. Garantie op door koper/opdrachtgever gekochte zaken die eerder door derden zijn gebruikt (occasions, demonstratie- en showmodellen, ruildelen en -onderdelen, etc.) wordt uitgesloten. Er kan schriftelijk iets anders worden afgesproken.
 4. Autoservice Miro kan -als hij een garantieclaim honoreert- het gekochte product vervangen, aanvullen of repareren. De keuze is aan hem en iets anders dan dat hoeft hij niet te doen. Worden er bij de garantiewerkzaamheden onderdelen vervangen, dan worden deze eigendom van Autoservice Miro. In deze gevallen hoeft er geen garantiewerk worden gedaan:
  1. Bij een te verwachten producteigenschap;
  2. Bij een probleem vanwege een van buiten komende oorzaak (het product is bijvoorbeeld gevallen of er is iets op gevallen);
  3. Bij problemen die het gevolg zijn van iets dat koper/opdrachtgever (of een derde) niet, of juist wel heeft gedaan;
  4. Normale slijtage valt ook niet onder garantie.
 5. Garantie op werkzaamheden:
  1. Autoservice Miro garandeert de door hem verrichte werkzaamheden gedurende een termijn van drie maanden met een maximum tot 25.000 km, te rekenen vanaf het moment dat hij klaar is met de werkzaamheden.
  2. De garantie houdt in dat Autoservice Miro de binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen voor eigen rekening zal verhelpen, als deze door de koper/opdrachtgever per direct zijn gemeld.
  3. Uitsluitingen bij garantie op werkzaamheden:
   1. Op verrichte noodreparaties wordt geen garantie gegeven;
   2. De garantie vervalt in geval van oneigenlijk gebruik;
 • De garantie vervalt als koper/opdrachtgever, of als derden -zonder voorafgaande goedkeuring van Autoservice Miro- werkzaamheden hebben verricht die direct of indirect in verband staan met de door Autoservice Miro verrichte reparatiewerkzaamheden, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan;
 1. Uitgesloten van garantie: een bij daglicht niet met het blote oog waarneembaar kleurverschil in de laklaag van de auto, onderdeel of accessoire, aantasting van de laklaag vanwege een buiten komende oorzaak (bijv. hagelschade) of defecten in de lak van onderdelen die niet door Autoservice Miro zijn aangebracht of bewerkt. Ook gelden de garanties op werkzaamheden niet voor normale slijtage of schade door bevriezing.
 2. Neemt koper/opdrachtgever zelf materialen, onderdelen of accessoires mee om bij het onderhoud of het herstel te worden gebruikt door Autoservice Miro, eist koper/opdrachtgever het gebruik van een bepaald materiaal/onderdeel/accessoire of eist koper/opdrachtgever dat Autoservice Miro bepaalde methodes hanteert die deze anders niet zou hebben gebruikt bij het onderhoud of herstel, komen de gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit soort onderdelen, materialen, accessoires, of van dit soort werkmethodes voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. Dit, tenzij Autoservice Miro in zijn deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.
 1. Recalls: krijgt Autoservice Miro kennis van een terugroepactie door de fabrikant vanwege een gebrek aan een geleverd nieuw voertuig/nieuw onderdeel, schrijft Autoservice Miro direct een kennisgeving aan koper/opdrachtgever. Indien koper zich na deze schriftelijke kennisgeving niet direct tot Autoservice Miro wendt, kunnen alle mogelijk aanspraken van koper/opdrachtgever uit dien hoofde komen te vervallen. Dit brengt met zich mee dat zowel Autoservice Miro als de fabrikant niet aansprakelijk zullen zijn voor de dientengevolge door koper/opdrachtgever geleden en te lijden schade, waaronder uitdrukkelijk begrepen, doch niet uitsluitend, eventuele gevolgschade.

Artikel 15 – Reclame

 1. Koper/opdrachtgever moet op tijd reclameren. Dit moet op zijn laatst gebeurt zijn binnen acht dagen nadat de grond voor het uitoefenen van de reclame is ontdekt, of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn. Dit termijn gaat lopen wanneer het gekochte of gerepareerde product is afgeleverd. Is koper/opdrachtgever te laat, vervallen alle afspraken.
 2. Gaat het om uiterlijk waarneembare gebreken in de door Autoservice Miro geleverde producten (bijv. krassen, deuken, etc.), kan er alleen tijdens de feitelijke aflevering gereclameerd worden. Koper/opdrachtgever kan tegenbewijs leveren.
 3. Retour gezonden producten worden niet aangenomen, tenzij Autoservice Miro vooraf schriftelijk akkoord is gegaan. Het verzenden moet franco gebeuren en goed verpakt zijn.
 4. Bij tijdig reclameren zal koper Autoservice Miro in de gelegenheid moeten stellen de klacht te controleren. Indien de klacht door Autoservice Miro juist wordt bevonden, zal hem de nodige tijd gegeven moeten worden om het verkochte te vervangen c.q. de vereiste maatregelen te treffen. Bij vervanging van het gekochte zal rekening worden gehouden met het profijt, welke koper intussen van het gekochte heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding aan koper in rekening worden gebracht.
 5. Reclameren geeft koper/opdrachtgever geen recht op opschorting van zijn betalingsverplichtingen of verrekening.
 6. Tijdig ingediende klachten zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt dat koper/opdrachtgever zelf, of indien blijkt dat derden iets aan de gekochte/gerepareerde zaak hebben veranderd of hersteld, behoudens in het geval Autoservice Miro daarvoor vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 16 – Inruilauto

 1. De inruilauto is als deel van de overeenkomst door de koper aan Autoservice Miro verkocht. Blijft de koper de inruilauto gebruiken en gaat deze in te kopen auto kapot of verloren voordat de auto aan Autoservice Miro is geleverd, komt dit voor rekening en risico van de koper. Tot het tijdstip van levering aan Autoservice Miro, blijft de koper eigenaar van de in te ruilen zaak en zijn alle kosten met inbegrip van de kosten van onderhoud, schade, verlies en waardevermindering voor zijn rekening. Autoservice Miro is niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs als de feitelijke aflevering van de in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan bij de benadering aangegeven levertijd. In dat geval kan een tussen partijen vooraf afgesproken percentage als afschrijving op de inkoopprijs worden gehanteerd.
 2. Tenzij schriftelijk anders afgesproken, garandeert koper aan Autoservice Miro dat een in te ruilen zaak:
  1. Vrij is van rechten en aanspraken van derden;
  2. Dat ze schadevrij is;
  3. Dat ze in deugdelijke en verkeersveilige staat is;
  4. Dat met het product niet gemanipuleerd is, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de kilometrage.
 3. De in lid 2 vermelde garanties blijven staan nadat de zaak feitelijk is ingeruild bij Autoservice Miro.
 4. Het in de ruilen voertuig dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs deel I, deel II of een geldige kentekencard en een overschrijvingsbewijs. Indien één of meerdere van bovenstaande artikelen ontbreekt, behoudt Autoservice Miro zich het recht voor dat er kosten bij de koper in rekening gebracht kunnen worden. Deze kosten betreffen de posten waardevermindering en de te maken kosten voor een nieuw kentekenbewijs.

Artikel 17 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden vermeld op de overeenkomst of opdracht worden door Autoservice Miro verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Aan de hand van deze verwerking kan Autoservice Miro:

 • De opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en (indien van toepassing) aan zijn garantieverplichtingen voldoen;
 • De koper/opdrachtgever een optimale service verlenen;
 • Hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen;
 • De autogegevens worden opgenomen in het tellerstandregister. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen;

Artikel 18 – Toepasselijk recht

Op elke rechtsverhouding tussen Autoservice Miro en koper/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Neem direct contact op

Adres

Nobelstraat 12, 1704 RM Heerhugowaard